Κυριακή, Ιουνίου 23, 2013

Το σχέδιο καταστατικού του συνεταιρισμού εργαζομένων στον ΦΛΑΣ 96
 Για λόγους διευκόλυνσης των συναδέλφων δημοσιογράφων του ΦΛΑΣ 96, δημοσιεύω το σχέδιο καταστατικού του συνεταιρισμού των εργαζομένων, το οποίο έχω θέσει υπόψιν τους από τις 11 Μαίου 2013. Νομίζω όμως οτι είναι χρήσιμο και σε όσους απλούς αναγνώστες ή ακροατές του ΦΛΑΣ θα ήθελαν να γίνουν κοινωνοί των προβληματισμών για το πως πρέπει να διοικείται εσωτερικά ένας συνεργατικός ραδιοσταθμός ώστε να είναι ανταγωνιστικός. Φυσικά είναι μόνον ένα σχέδιο και όχι το οριστικό σχέδιο.
Αντώνης Κοκορίκος
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – FLASH 96 ΚΟΙΝΣΕΠ

Στο Μαρούσι  σήμερα 11 Μαίου του έτους 2013, οι : 
1) …………… ………….. του …………. και της …………., που γεννήθηκε στο/ην …………………. , το έτος ………. , κάτοικος …………………. (οδός…………… αριθμός …..) ,κάτοχο του ΑΔΤ ……… με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….
2) …………… ………….. του …………. και της …………., που γεννήθηκε στο/ην …………………. , το έτος ………. , κάτοικος …………………. (οδός…………… αριθμός …..) ,κάτοχο του ΑΔΤ ……………….. του Α.Τ…………. , με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….
3) …………… ………….. του …………. και της …………., που γεννήθηκε στο/ην …………………. , το έτος ………. , κάτοικος …………………. (οδός…………… αριθμός …..) ,κάτοχο του ΑΔΤ ……………….. του Α.Τ…………. , με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….
……….. του Α.Τ…………. , με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….
4) …………… ………….. του …………. και της …………., που γεννήθηκε στο/ην …………………. , το έτος ………. , κάτοικος …………………. (οδός…………… αριθμός …..) ,κάτοχο του ΑΔΤ ……………….. του Α.Τ…………. , με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….
5) ……………(καταχωρούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών)συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο « FLASH 96  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και «ΦΛΑΣ 96 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.  
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου  του Νομού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 64. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, μπορεί να αλλάξει η ακριβής διεύθυνση, κατά οδό και αριθμό, των γραφείων του Συνεταιρισμού.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. 
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, ενημέρωση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
3. Αρχικός σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η λειτουργία του Ραδιοφωνικού σταθμού Flash 96 από τους εργαζόμενους, στους οποίους παραχωρήθηκε η ίδια συχνότητα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 32 του νόμου 4109/2013, τον οποίο ψήφισε ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων, με αφορμή τον συγκεκριμένο ραδιοσταθμό.
4. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση εκδοτικών δραστηριοτήτων, α) η  παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους, η διαφημιστική τους εκμετάλλευση, η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, ψηφιακών δίσκων, εντύπων, περιοδικών και γενικά η παραγωγή προϊόντων της διανοίας, β) η έκδοση εντύπων κάθε είδους, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων κλπ γ) η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, προβολών, παρουσιάσεων, παραστάσεων, με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη δικτύου διανομής πληροφοριών, ειδήσεων, προγραμμάτων, ταινιών κλπ με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικών δικτύων ή ψηφιακής, δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης κλπ ιδιαίτερα αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού περιεχομένου, με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας.

5. Είναι προσανατολισμένος στην έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς από επιχειρηματικά, οικονομικά, πολιτικά, κομματικά ή συνδικαλιστικά συμφέροντα, με στόχο την κοινωνική απελευθέρωση των πολιτών και την αυτεξούσια άσκηση των ατομικών και δημοκρατικών τους δικαιωμάτων χωρίς μεσολαβητές.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων του Συνεταιρισμού, αποφασίζει και συγκεκριμενοποιεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας, φροντίζοντας ιδιαίτερα και υποχρεωτικά για την  εκπαίδευση των μελών του στις αρχές και τις ανάγκες του συνεταιριστικού κινήματος, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών προς ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών του.

7. Ο Συνεταιρισμός έναντι του Δημοσίου, δημοσίων οργανισμών, οργανισμών της Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων τυγχάνει της ειδικής μεταχείρισης που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

8. Οι ειδικοί σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής  υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη*.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
α)    Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο εργασιών και ιδίως με άλλους συνεταιρισμούς κάθε είδους και αντικειμένου.
β)    Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.
γ)    Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους έργο.
δ)    Να συμμετέχει σε κάθε είδους κοινωνική επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά σε: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Κοινοπραξίες, Κοινωνίες, Αναπτυξιακές συμπράξεις, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
ε)    Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά ή ελληνικά ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες στην πραγματοποίησή ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του παρόντος συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού, χωρίς κανέναν περιορισμό λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, καταγωγής, γλώσσας, εθνικής συνείδησης ή γεωγραφικής προέλευσης.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα
μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4019/2011 και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ΄αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατόν πενήντα ευρώ (150€) και καταβάλλεται μετρητοίς.
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως εκατό (100) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι εκατόν πενήντα ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων, και καταβάλλεται μετρητοίς ή σε είδος εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του σκοπού του συνεταιρισμού ή με την παροχή αμειβόμενης εργασίας προς τον συνεταιρισμό το είδος της οποίας και η χρονική της διάρκεια, δηλώνεται προκαταβολικά στη Διοικούσα επιτροπή ή περιγράφεται σε ιδιαίτερο ιδιωτικό συμφωνητικό.
5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος, εγγράφως, ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Η Δομή και η Λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζουν τις ενέργειες των μελών και δεν διοικούν τον συνεταιρισμό ή τα μέλη του, ούτε τα υποκαθιστούν στις αρμοδιότητές τους. Όλες τους οι αποφάσεις θεωρούνται εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση και πρέπει να εγκριθούν από αυτήν έστω και εκ των υστέρων. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν, χωρίς αυτό να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των απόψεών τους το οποίο είναι απεριόριστο. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
θ)  Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.  
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων ’’ δια βοής’’.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.  
3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στο Ν.4019/2011, στο Ν.1667/1986 όπως ισχύει ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Αποφάσεις Αυξημένης Πλειοψηφίας
1. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στα όργανα συμμετοχής του. Η Γ. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Εφορευτική Επιτροπή
Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι το 20% του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου.
2. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από το 20% του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται, είναι άκυρα.
3. Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, τον/την ταμία και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο προβλεπόμενο από το σχετικό νόμο Μητρώο.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια. 
4. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστο μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου βαθμού.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού
1. Ο Διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της προσωρινής Διοικούσας επιτροπής μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού με αυξημένη πλειοψηφία. Ο Διευθυντής του ραδιοσταθμού δεν επιτρέπεται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή παραιτείται αν είναι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του. Η θητεία του είναι για δύο (έως πέντε) χρόνια. Το ίδιο πρόσωπο, μπορεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή έως 5 συνεχή χρόνια.
2. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων του ραδιοσταθμού και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα άλλα θέματα, που δεν αναφέρονται εδώ. Είναι υπεύθυνος για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και αποτέλεσμα του προγράμματος , για την τήρηση της δεοντολογίας και της ανεξάρτητης από κάθε επιρροή πολιτικής γραμμής του σταθμού.
3. Είναι υπεύθυνος έναντι όλων για το περιεχόμενο και για την ποιότητα των δελτίων ειδήσεων και όλων των ενημερωτικών ή μη, εκπομπών του σταθμού.
4. Επιλέγει με αξιοκρατικά κριτήρια όλους τους συνεργάτες του και ορίζει με αξιοκρατικά κριτήρια τον αναπληρωτή του και τον αρχισυντάκτη του σταθμού, των ειδήσεων ή των ενημερωτικών εκπομπών. 
5. Για όλα  τα τεχνικά ζητήματα υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ο οποίος με την υπογραφή του εγγυάται την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και των εργαζομένων κλπ χωρίς παρεμβάσεις στο έργο του από τον διευθυντή.
6. Ο Διευθυντής, εκπροσωπεί τον ραδιοσταθμό όπου απαιτείται και εκφράζει δημοσίως τις θέσεις του. Δεν εκπροσωπεί πουθενά τον Συνεταιρισμό και δεν εκφράζει δημοσίως τις θέσεις του.
7. Ο Διευθυντής ορίζει τους προϊστάμενους των τμημάτων του ραδιοσταθμού ή της επιχείρησης που τον διαχειρίζεται και περιγράφει ή τροποποιεί τα καθήκοντα όλων των εργαζομένων στον ραδιοσταθμό κατά την κρίση του, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
8. Είναι υπεύθυνος για τη σύναψη και την τήρηση συμφωνιών με άλλες επιχειρήσεις, για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αφορούν τον σταθμό ή την επιχείρηση η οποία τον διαχειρίζεται.
9. Καθορίζει και επιβλέπει τα προγράμματα παραγωγικότητας και τις έκτακτες αμοιβές (Bonus) που τυχόν τις συνοδεύουν. Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική του ραδιοσταθμού, την πολιτική εκπτώσεων και την πολιτική παροχής κινήτρων για την προσέλκυση διαφημίσεων.  Διαπραγματεύεται και υπογράφει όλες τις συμφωνίες με διαφημιστικές εταιρίες ή μνημόνια συνεργασίας με διαφημιζόμενους και δεσμεύει τον ραδιοσταθμό ή την εταιρία διαχείρισής του. Καθορίζει και υπογράφει τις συμφωνίες παροχής ποσοστών επί των διαφημίσεων που προσείλκυσε εργαζόμενος, μέλος του συνεταιρισμού ή οποιοσδήποτε τρίτος.
10. Δεν διαχειρίζεται ποτέ χρήματα, αν και μπορεί να υπογράφει την εκτέλεση ενταλμάτων, επιταγών, συναλλαγματικών, πληρωμών και οικονομικών συμφωνιών. Επιβλέπει την ταμειακή και τη λογιστική υπηρεσία του ραδιοσταθμού ή της εταιρίας διαχείρισής του. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του ισολογισμού του ραδιοσταθμού ή της εταιρίας που τον διαχειρίζεται.
11. Ο Διευθυντής είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πενταετές και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και στη συνέχεια είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του. Εισηγείται ως αποκλειστικά αρμόδιος, τροποποιήσεις των παραπάνω, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Εισηγείται ως αποκλειστικά αρμόδιος για το θέμα, στο ΔΣ προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων στον ραδιοσταθμό. Το ΔΣ εγκρίνει ή απορρίπτει τις εισηγήσεις του, αλλά δεν τις  τροποποιεί. Σε περίπτωση απόρριψης, το σχέδιο επανέρχεται τροποποιημένο αφού ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Σχέσεις Διευθυντή και Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. υποβάλλει στη συνέχεια στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πενταετές και ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, που εγκρίνει ή απορρίπτει η Γ.Σ. αλλά δεν τα τροποποιεί. Σε περίπτωση απόρριψης, το σχέδιο επανέρχεται τροποποιημένο, αφού ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και εφόσον είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο σχέδιο, χωρίς να τρωθεί η αξιοπιστία του.  Κάθε τρίμηνο σε ανοιχτή συγκέντρωση των μελών ανακοινώνονται από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της εταιρείας προς όλα τα μέλη, γίνεται σύγκριση στόχων-αποτελεσμάτων, αξιολόγηση, και λαμβάνονται αποφάσεις διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες, σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων, μπορεί να απαιτήσουν και τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι είναι παρόντα άνω των 30 μελών ή σε κάθε περίπτωση το απαιτήσουν τουλάχιστο 30 παρόντα μέλη.
2.Το διοικητικό συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του ή να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στον διευθυντή του ραδιοσταθμού ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ημέρα εκλογής του, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το μέλος που αντικαταστάθηκε είχε ειδικά καθήκοντα με βάση το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας κλπ.), το Δ.Σ. επανεκλέγει μέλος του, το οποίο θα ασκεί αυτά τα ειδικά καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α)    Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.
β)    Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
γ)    Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ)    Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία του συνεταιρισμού.
ε)    Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου, οι οποίες υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις 
ζ)    Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
η)    Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
θ)    Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. 
Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού.

2.       Ο Γραμματέας ενδεικτικά: 
α)    Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
β)    Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.
γ)    Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Συνεταιρισμού και του Αρχείου.
δ)    Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.
Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα,  αυτός αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.       Ο Ταμίας εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α)    Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισμό
β)    Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
γ)    Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ)    Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
ε)    Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
στ) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ)    Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού, σε μετρητά ποσό έως 1.000 χίλια ευρώ,  το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διπλάσιο,
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Το Εποπτικό Συμβούλιο
1. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και το Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. 2. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.
3. Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
4. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
5. Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί αδιάλειπτα την πορεία του πενταετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
6. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Διαχείριση
1. Τα τυχόν πλεονάσματα ο Συνεταιρισμός τα διαχειρίζεται με βάση την αρχή «η εργασία υπερέχει του κεφαλαίου ως κύριος φορέας μετασχηματισμού της κοινωνίας, γι΄ αυτό στους εργαζόμενους και τα μέλη κατανέμεται ο παραγόμενος πλούτος. Το κεφάλαιο αναγνωρίζεται ως εργαλείο ανάπτυξης όμως πάντα είναι υποδεέστερο της εργασίας».
2. Με βάση την αρχή αυτή ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει ένα σύστημα εσωτερικών ατομικών λογαριασμών των εργαζομένων και των μελών, στους οποίους κατανέμει μέχρι το 70% των καθαρών πλεονασμάτων. Από το ποσό αυτό μέχρι το 35% μπορεί να διανέμεται από τη μια στους εργαζόμενους , και από την άλλη στα μέλη καθώς και στα μέλη ανάλογα με τα αποτελέσματα. Το υπόλοιπο, τουλάχιστο το 65%, παραμένει στον Συνεταιρισμό για την εκπλήρωση των σκοπών του. Όλα τα παραπάνω ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.
3. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος φεύγει από τον Συνεταιρισμό, παίρνει τα χρήματά του, μαζί με το 75% των πλεονασμάτων που απέφεραν στον Συνεταιρισμό, ενώ ένα 25% παρακρατείται για ανάπτυξη και επενδύσεις.
4. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο Συνεταιρισμό να κεφαλαιοποιεί άνω του 60% των ετήσιων πλεονασμάτων του και να το αξιοποιεί κυρίως για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την συνεχή ενίσχυση της τοπικής κοινότητας, στην οποία αυτός λειτουργεί.
5. Ειδικό αποθεματικό προβλέπεται για την πραγματοποίηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων του Συνεταιρισμού με σκοπό την υποστήριξη των μελών του και των κατοίκων της περιοχής λειτουργίας του.
Τα προβλεπόμενα της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται λεπτομερέστερα από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμιες Ενώσεις
Ο Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει μια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Γι’ αυτό προβλέπει  και ένα επιπλέον επίπεδο τους “δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς” που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν την κουλτούρα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού στις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Εκπαίδευση εργαζομένων και μελών
Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις Συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Εκπαιδεύονται επίσης σε επαγγελματικά , περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
Για το σκοπό της εκπαίδευσης διατίθεται σε ετήσια βάση συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Διάλυση - Εκκαθάριση
1.       Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α)    Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.
β)    Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου .
2.       Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις μερίδες τους.
3.       Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου.
4.       Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί με άλλο ή άλλους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος Συνεταιρισμός θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεί τις βασικές διατάξεις του παρόντος, στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση κοινωνικός συνεταιρισμός. Από την καταχώριση αυτή ο νέος κοινωνικός συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ' αυτόν χωρίς διακοπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από επτά  τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο (έως πέντε) έτη και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.  
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώρηση στο
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το δεύτερο έτος από την εκλογή της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητάΔεν υπάρχουν σχόλια: